Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

سیر و سیاحت

Tidaholms konsthallسرگرمی های گوناگون در کمون تیداهولم مهیا می باشند!


کمون تیداهولم از جمله کتابخانه ها، حوض های آببازی و کافه ای نوجوانان را اداره می کند.


هوای آزاد


هم داخل تیداهولم و هم خارج از شهر از طبیعت زیبا بهره ور می باشد. حق دسترس به طبیعت در سویدن نافذ است که از روی این قانون همه حق دارند در هوای آزاد گشت و گذار کنند ولی این حق مسئولیت مواظبت از طبیعت به همراه دارد. در لینک های دست راست می توانید در باره حق دسترس به طبیعت بیشتر بخوانید.


لینک: حق دسترس به طبیعت


تاسیسات ورزشی


برای آنعده کسانیکه با ورزش علاقه دارند سرگرمی های گوناگون در کمون تیداهولم فراهم گردیده است. شمار زیادی از انجمن های مختلف که تمرین های ورزشی مختلف در آنجا انجام می شوند، وجود دارند.


آنعده کسانیکه می خواهند بطور تنها تمرین کند با کمال میل می توانند از کلوپ ورزشی آنی که در فورش هالن موقعیت دارد، استفاده کنند. هر روز بعد از ساعت ۴ بعد از ظهر و تمام ساعات روز در روزهای تعطیلی کلوپ ورزشی به روی همگان باز می باشد. امکان استفاده از روشنایی وقتیکه تاریکی باشد، نیز میسر
می باشد.


در هیلیدس بیریت یک کلوپ ورزشی در هوای آزاد نیز وجود دارد. همچنان راه های زیبا نیز وجود دارند که می توان در آن پیاده روی یا دوش کرد.


کتابخانه


در کتابخانه می توانید به همه زبان ها کتاب ها را به امانت بگیرید. همچنان بازی تلویزیونی، فلم ها، موسیقی و مجله ها برای امانت گرفتن و روزنامه ها برای خواندن در کتابخانه میسر می باشند. زمینه برای استفاده از کامپیوترها و انترنیت مجانی نیز مساعد می باشد.


گودزماگزینت


گودزماگزین یکی از کافه ای نوجوانان را گویند که در آنجا از همه افراد زیر ۲۰ سال استقبال می شود. نظر به سن و سال مختلف اوقات کاری کافه فرق و تفاوت دارد.


حوض آببازی


حوض آببازی دارای حوض های گوناگون، گرمخانه و حوض قلقل در فورش هالن وجود دارد. اطفال باید همواره در نزدیکی یک بزرگسال ماهر در آببازی قرار داشته باشند و هنگام آببازی باید اطفال تحت نظارت قرار گرفته شوند. برای ورود به حوض آببازی باید هزینه پرداخت شود.


خانه اطفال


اطفال و بزرگسالان می توانند با استفاده از وسایل بازی، جامه های ویژه وغیره در خانه اطفال باهم بازی کنند. برای بازدید باید از قبل نوبت گرفته شود و خانه اطفال رایگان نمی باشد.


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-03-17

Aktuellt

Kontakt

تماس

Tidaholms kommun
Telefon:  0502-60 60 60
Epost

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning