Revisionsberättelse 2013

Kvällen den 15 maj fick kommunen ta del av revisorernas rapporter över verksamhetsåret 2013. Berörda kommer nu att analysera innehållet.


Revisionsberättelsen består av en rapport och ett antal bilagor. En sammansfattning av rapporten ser du nedan. När berörda haft möjlighet att analysera innehållet kommer mer information om hur kommunen kommer att hantera uppgifterna i rapporten

Kritik av miljötillsyn

Revisorernas bedömning är att det finns brister i miljötillsynen inom Tidaholms kommun. Den samlade uppfattning är att nämnden inte säkerställt en tillräcklig intern kontroll över kärnverksamhet; miljötillsynen. Revisorerna riktar en anmärkning mot nämnden.

Kritik mot Barn- och utbildningsnämndens ordförandes hanterade av ärende

Revisorerna bedömer att Barn- och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef brustit i dokumentationen av ett personalärende. De kritiserar också ordförandens beslut att inte informera nämnden om ärendet. Avsaknaden av underlag och rapportering till nämnd gör att revisorerna anser att nämnden inte haft möjlighet att utföra sitt uppdrag, att ha ett gemensamt ansvar för verksamheten. Revisorerna lyfter också frågan om huruvida ett lönetillägg som betalats ut skett i överensstämmelse med gällande styrdokument och etablerad praxis. Även här riktas kritik mot brist på dokumentation samt att ärendet inte redovisats för nämnd. Revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för ordförande. Det innebär att de anser att ordföranden inte klarat av sitt uppdrag. Det är komunfullmäktige som beslutar om ordföranden beviljas ansvarsfrihet eller inte. Beslutet kommer att fattas vid ordinarie sammanträde i juni.

Ökad kontroll av bisysslor föreslås

Revisorerna har granskat vilka bisysslor anställda i Tidaholms kommun har. Revisorerna påpekar att det saknas gemensamma riktlinjer för hur bisysslor ska redovisas, bedömas och följa upp. Det gör att det blir svårt för kommunen att analysera om bisysslorna leder till skada för kommunen. 35 företag, i vilka anställda i Tidaholm har engagemang, återfinns i kommunens leverantörsregister. Revisorerna poängterar dock att engagemang i dessa företag kan vara helt i sin ordning, men att det bör finnas system för att kontroller att så är fallet

Ökad kontroll av utnyttjande av kommunala fordon föreslås

Revisorerna förordar ett kommungemensamt regelverk gällande användning av kommunala fordon.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-05-15

Kontakt

Kommunchef

Günther Hähnert
0502-60 60 20

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt