Kommentarer kring revisionsberättelsen ang. Barn- och utbildningsförvaltningen

I revisionsberättelsen avseende året 2013 påvisar revisorerna att ett ärende inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde har misskötts.

Nedan finns en redogörelse över ärendets hantering utifrån ett tjänstemannaperspektiv.

2012-10-10: Beslut om att betala ut ett retroaktivt lönetillägg till berörd rektor som kompensation för extraarbete utfört i samband med nybyggnation av skola. Rektor hade under processens gång tagit över ett antal uppgifter från en annan anställd efter att denne slutat. Det bedömdes därför som rimligt att rektor kompenserades för merarbete.

Nov.2012: Det kommer till förvaltningschefens kännedom att berörd rektor påkommits med att förfalska en kollegas namnteckning på en rekvisition av biobiljetter. Sju biljetter har kvitterats ut, fem av dessa har delats ut till elever vid en prisutdelning. Två kan ej hittas.

Kontakt tas med kommunjurist som råder kommunen att inte polisanmäla på grund av det ringa värdet på det som eventuellt tillskansats. Kommunjuristen gör bedömningen att en disciplinär åtgärd räcker.

2012-12-11:  Sveriges skolledarförbund begär överläggning gällande berörd rektor.

2012-12-13: Överläggningen äger rum. Berörd rektor tilldelas en varning. I samband med detta kontaktar förvaltningschefen revisorerna och ber dem genomföra en särskild revision för att kontrollera hur berörd rektor skött sin ekonomiska hantering. Varningen blir inte diariförd förrän i efterhand, 2014-02-10.
 
Revisorerna genomförde en granskning men då inga oegentligheter framkommit valde man att presentera resultatet muntligen inom revisorsgruppen. Dokumentation saknas hos kommunen.

Jan. 2013: Berörd rektor konstateras ha förfalskat en kollegas namnteckning vid utkvittering av biobiljetter vid ytterligare ett tillfälle, även då för att dela ut som tävlingsvinster.

2013-01-18: Berörd rektor lämnar in sin uppsägning. Dokumentet blir inte diarifört förrän i efterhand, 2014 02 10.

Fel som begåtts av förvaltningschef:

  • Dokument som borde ha diarieförts har inte lämnats till registrator
  • Delegationsärende har inte anmälts till nämnden

Åtgärder:

  • Policy kring lönetillägg ska tas fram
  • Delegationsordningar ska ses över
  • Introduktion för nyanställda chefer ska ses över

Frågan om fortsatt förtroende för förvaltningschefen ligger hos Barn-och utbildningsnämnden. När nämnden fattat ett beslut går beslutet till kommunstyrelsen som lämnar ett yttrande. Därefter kommer ärendet att hanteras av personalavdelningen

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-05-22

Kontakt

Kommunchef

Günther Hähnert
0502-60 60 20

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt