Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Gode män i Tidaholms kommun

En god man har till uppgift att  hjälpa den som så behöver med  att bevaka sina intressen i rättsliga, ekonomiska och personliga frågor.

I media har man den senaste tiden kunnat läsa om hur personer (huvudmän) blivit lurade av sina gode män och om att överförmyndare inte polisanmäler misstänkta brott. Detta är ingen bild som överförmyndaren i Tidaholm känner igen.
 
- Vi har ett ökande behov av att personer ställer upp som gode män och det är olyckligt att det sprids en negativ bild av uppdraget. Givetvis ska den som inte är hederlig inte få vara god man, men i Tidaholm har vi den erfarenheten att de som tar sig an sådana uppdrag gör det för att de vill hjälpa en medmänniska, säger Tommy Larsson, överförmyndare i Tidaholms kommun.

Brott ska polisanmälas

I Tidaholms kommun har det inte funnits några misstankar om brott från gode mäns sida. Skulle kommunens överförmyndare misstänka oegentligheter finns dock en policy om att alltid polisanmäla.
 
- Att vi inte polisanmält något misstänkt brott tror jag inte heller beror på bristande kontroll. Förklaringen är helt enkelt den att de som förordnas som gode män är hederliga medborgare och som vill den de hjälper väl, säger Tommy Larsson.

Regelbundna kontroller

För att säkerställa att den som har en god man utför sitt uppdrag på rätt sätt genomförs regelbundna kontroller. Då går bland annat överförmyndaren igenom de dokument och verifikationer som den gode mannen är skyldig att redovisa. Exempel på sådana är årliga årsbesked från bank, utbetalningsavier från pensionsmyndigheten och vårdräkningar. Här säkerställs att de summor som använts till olika ändamål är rimliga och skett i huvudmannens intresse.
 
Misstankar om att några pengar försvunnit från huvudmannen har, så vitt överförmyndaren känner till, inte funnits i Tidaholms kommun. Länsstyrelsen har i sin tillsynsutövning inte heller konstaterat detta.


Vad är god man och överförmyndare?

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall tingsrätten besluta att anordna ett godmanskap för honom/henne (Föräldrabalken 11:4). Godmanskap skall också alltid förordnas av överförmyndaren för ensamkommande flyktingbarn under asylprövningstiden. Överförmyndarens uppgift är att kontrollera så att kommunens gode män sköter sina uppdrag. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndaren.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-04-29

Kontakt

Överförmyndare

Tommy Larsson

0502-60 60 00 (vxl)

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning