Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Överklaga ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut som fattats av kommunen är det viktigt att du skiljer på om det var fel av kommunen att fatta beslutet (kommunalbesvär) eller om du tycker att själva beslutet var felaktigt (förvaltningsbesvär).

Kommunalbesvär eller laglighetsprövning

Som kommunmedlem kan du överklaga (kallas besvär) om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som strider mot regler för hur beslut ska fattas.

Överklagandet (kommunalbesväret) ska lämnas skriftligen till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet skall göras inom tre veckor från det att anslag om protokollets justering anslagits på kommunens anslagstavla. Kommunens officiella anslagstavla finns i kommunhusets entré.


Grunderna, det vill säga anledningen till överklagandet, kan vara:

  • att beslutet inte tillkommit i laga ordning (enligt kommunallag, speciallag eller reglemente),
  • att beslutet gäller något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  • att den som har fattat beslutet överskridit sina befogenheter,
  • att beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om ett överklagande av ett beslut godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och måste tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Exempel på ett kommunalt beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om byggnadslov eller socialt bistånd.

Vid beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att upplysa den som berörs av beslutet hur överklagning fungerar. Detta kallas besvärshänvisning och här ska det framgå hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande.

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan. Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Ditt överklagande ska lämnas till den kommunala nämnd som fattat beslut i det ärende du vill överklaga.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning