Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Ett ärendes gång

Varje år inkommer en mängd handlingar och ärenden till Tidaholms kommun. I en del fall kan de bli underlag till ett senare beslut.

Men innan dess har det aktuella ärendet gått igenom ett antal steg.

Registrering och diarieföring

Det första som händer när ett ärende inkommer till kommunen är att det registreras (diarieförs). Ärendet datumstämplas och får ett diarienummer. Diarienumret används för att underlätta sökning av ärendet.

Beredning

Politikerna diskuterar ärendet och ger ofta tjänstemän i kommunen uppdrag att ta fram fakta och synpunkter från olika enheter och politiska nämnder inom kommunen. Om synpunkter på ärendet behövs från annan myndighet skickas en remiss för att få svar. Arbetet med ärendet kallas beredning. Nästan alla ärenden i kommunfullmäktige måste vara beredda av någon nämnd.

Kallelse, sammanträde och beslut

När ett ärende är färdigberett tas det upp på en föredragningslista/kallelse till den politiska nämnden som har att fatta beslut i ärendet. En kallelse skickas till alla politiker som skall vara med vid sammanträdet. Vid sammanträdet diskuteras alla ärenden på listan och politikerna fattar beslut.

Protokoll

Efter sammanträdet upprättas ett protokoll över de beslut som fattades under mötet.

Justering

När protokollet är klart skall två personer som var med vid mötet läsa igenom och skriva sitt namn på protokollet som intyg på att allt är rätt återgivet och att besluten har beskrivits rätt i texten.

Expediering

Att beslutet expedieras till berörda innebär att protokollet skickas till de som behöver veta om beslutet för att till exempel kunna skriva avtal, betala ut pengar eller starta en ombyggnation.

Överklaganden

Om någon är missnöjd över hur ärendet har behandlats eller är missnöjd med svaret kan kommunens beslut överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Arkivering

Protokollen från nämnder och kommunfullmäktige ska bevaras för all framtid. Samma gäller för de handlingar som hör till besluten i protokollen.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning