Kommunrevisionen

granska rapport

Den kommunala revisionen är ett oberoende och självständigt organ med uppdrag att granska verksamheten i kommunen och de kommunala bolagen.


Den kommunala revisionen i Tidaholm består av fem förtroendevalda politiker som väljs av kommunfullmäktige. Två av dessa är även lekmannarevisorer och granskar de kommunala bolagen.

Revisorena ska alltid vara oberoende i förhållande till de styrelser och nämnder som de granskar. Detta innebär bland annat att revisorerna inte ska ha några andra politiska uppdrag i kommunen och att de inte heller får ha släktingar eller andra närstående i nämnder och styrelser.

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga i den utsträckning som krävs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.

Ett demokratiskt kontrollinstrument

Kommunens revisorer är ett demokratiskt kontrollinstrument som ska se till att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Revisorerna granskar och bedömer om styrelser och nämnder fullgör kommunfullmäktiges uppdrag och om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna övervakar också att de grundläggande lagarna efterföljs och att beslut fattas på ett rättsäkert sätt. Kommunens nämnder är i flera fall myndigheter som fattar beslut av stor vikt för enskilda människor. Det är därför viktigt att revisorerna övervakar utsatta gruppers rättigheter.

Revisorerna granskar även tillförlitlighet och säkerhet i redovisning och rutiner samt att verksamheten bedrivs enligt fastställda politiska mål. Revisorernas årliga granskning omfattar hela den kommunala verksamheten, i kommunstyrelsen och nämnder och i kommunala bolag.

Ansvarsfrihet

Revisorernas olika granskningar syftar till att ge underlag till om kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen, nämnderna och styrelserna i de kommunala bolagen ansvarsfrihet eller inte.

Revisorerna kan också utdela formella anmärkningar. En sådan anmärkning är en allvarlig varning. Om inte åtgärder genomförs kan det leda till att revisorerna inte föreslår ansvarsfrihet nästa år.  

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2012-10-08

Kontakt

Kommunstyrelsens kansli
Kommunstyrelsens kansli
Telefon: 0502-60 60 43
Fax: 0502-60 63 50
 
Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm
 
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt