Tillstånd (anmälan) krävs för ”Attefall-hus”!

Regeringen har 2014-06-02 beslutat om ett antal "åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov". Torsdagen den 26/6 kommer Miljö- och byggkontoret ha telefonjour mellan 16.00 och 19.00.

Regeringen har 2014-06-02 beslutat om ett antal "åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov", bland annat om de så kallade "Attefallshusen". Kortfattat går det ut på att kravet på bygglov ersätts med anmälan. Fortfarande gäller att miljö- och byggnadsnämnden ska ha fattat ett beslut, startbesked, innan påbörjad byggnation.

De åtgärder som kan genomföras med anmälan är

  • Komplementbostadsbyggnad på högst 25 m2 byggnadsarea i anslutning till en- eller tvåbostadshus
  • Tillbyggnad på 15 m2 bruttoarea till en och tvåbostadshus
  • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus
Attefall-hus

Utöver detta krävs varken bygglov eller anmälan för att bygga högst två kupor på en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor. Finns det redan en takkupa får man uppföra ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet om det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Vilka förändringar blir det?

Kort kan man säga att reglerna innebär endast marginella förändringar, för dig som sökande, mot tidigare. Bygglovansökan blir i stället en anmälan, men de handlingar som ska lämnas in är i princip de samma som för tidigare bygglovpliktiga åtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden ska pröva om byggnationen innebär en lämplig lokalisering, om den får en lämplig placering och utformning och om kraven på de tekniska egenskaperna uppfylls, innan miljö- och byggnadsnämnden kan lämna ett startbesked. Miljö- och byggnadsnämnden ska i sin prövning ta hänsyn till exempelvis människors hälsa, markförhållanden, tillgänglighet, risk för brandspridning och eventuell betydande olägenhet för omgivningen.

Vid en anmälan krävs minst följande handlingar

  • Situationsplan (Tomtkarta)
  • Ritningar (plan, fasader, sektioner o.s.v.)
  • Teknisk beskrivning
  • Kontrollplan

Vad händer med de redan idag bygglovsbefriade åtgärderna?

De sedan tidigare tillståndsbefriad komplementbyggnad till en- och två-bostadshus, så kallade ”friggebod”, och som får vara max 15 m2, finns fortfarande kvar. Detta gäller även de tillståndsbefriade enkla skärmtaken över uteplatser, på max 15 m2.

Vad händer om man inte har tillstånd?

Om inte anmälan görs och byggnation påbörjas utan startbesked från miljö- och byggnadsnämnden kommer en sanktionsavgift att tas ut. En sanktionsavgift kan uppgå till flera 10-tals tusen kronor, beroende på åtgärd.

När kan man börja bygga?

Miljö- och byggnadsnämnden kommer inte att ha möjlighet att ta fram nödvändiga rutiner innan semesterperioden börjar. Därför kommer inga startbesked att utfärdas innan semesterperioden är slut i månadsskiftet augusti-september.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-07-01

Kontakt

Bygglovshandläggare

Johanna M Larsson

0502-60 60 14

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt