Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Samråd Rosenberg

Detaljplan för del av Siggestorp 3:1 samt 4:1, ”Rosenberg”, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun.

Bakgrund

I Fördjupad Översiktsplan för Tidaholms Stadsbygd 2009 pekas området inom fastigheten Siggestorp 3:1 i Tidaholms tätorts södra delar ut som ett framtida utbyggnadsområde. Under 2016 tog ett planprogram fram, där man utredde förutsättningarna för att exploatera området för bostäder. I slutet av 2016 beslutades att en ny skola skulle uppföras inom Tidaholms tätort, och lokaliseringen beslutades till nämnt område där en ny stadsdel planeras växa fram de kommande åren.

 

Syfte och huvuddrag

Planområdet omfattar ca 13 hektar och utgörs idag av obebyggd mark inom fastigheten Siggestorp 3:1 samt 4:1. Marken är inte detaljplanelagd sedan tidigare. All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Tidaholms tätort i form av byggnation av skola, förskola samt besöksverksamhet i form av idrottshallar i nära anslutning till befintligt idrottsområde Rosenberg. Planområdet medger därför ändamål S och R samt ytor för natur, parkering, vägar och gator. Tillfartsvägen som anknyter till Stallängsvägen ska även utgöra tillfartsväg för det tillkommande bostadsområdet som ska planläggas söder om aktuellt planområde.


Miljö- och byggnadsnämnden godkände 16 juni 2017 upprättad detaljplan för samråd med ett beräknat antagande i februari 2018.

Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd ske när detaljplaner tas fram. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter, vilket enklast sker via mail: miljo.bygg@tidaholm.se, eller skriftligen till Miljö- och byggkontoret, Tidaholms Kommun, 522 83 Tidaholm. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

 

Samrådstiden pågår från 5 juli till och med den 15 september 2017.

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska var miljö- och byggkontoret tillhanda senast den 15 september 2017.

De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Vid inkomna synpunkter sker eventuella revideringar, varefter detaljplanen hållas tillgänglig för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. I granskningsskedet finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen.

Planhandlingarna kommer även finnas utställt på stadshuset 5 juli - 15 september.

 

BehovsbedömningPDF

DagvattenutredningPDF

Geoteknisk undersökning 161014PDF

Geoteknisk undersökning 111123PDF

IllustrationsplanPDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Planprogram BältebergaPDF

TrafikbullerutredningPDF

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-07-07

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon

0502 - 60 60 30

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning