Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kulturhänsyn i planeringen

Kulturhistoriska miljöer är av ett allmänt intresse och det ställs krav på att det tas tillräcklig hänsyn i planeringen så att inte det kulturhistoriska arvet försvinner.

Stendös

Översiktsplaner

I översiktsplaner behandlas kulturmiljön som ett delintresse tillsammans med många andra intressen, exempelvis naturvård, infrastruktur, energifrågor, verksamheter med mera.

Detaljplaner

I detaljplaner kan planbestämmelser utformas så att de skyddar särskilt värdefulla byggnader och kulturmiljöer. Det kan vara genom rivningsförbud, skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser. Bestämmelserna kan ange vad som inte får förändras och hur byggnaden ska underhållas. Områden som är av riksintresse ska särskilt bevakas vid upprättande av översiktsplaner och detaljplaner.

Värdefulla byggnader i Tidaholm

Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken har kommunerna ett lokalt ansvar för att de kulturhistoriska värdena bevaras. I den fördjupade översiktsplanen för Tidaholms stadsbygd har kommunen antagit rekommendationer för värdefulla byggnader inom staden. Det finns idag ett antal byggnader av kulturhistoriskt värde i kommunen, där målet är att de skall ha ett långsiktigt skydd senast år 2012. Nedan ges exempel där stor hänsyn skall tas i planeringen.

Kommunala byggnader

 • Kungsbroskolan och Rosa skolan
 • Samrealskolan (Barnens hus)
 • Smedstugorna, magasinsbyggnaden och Turbinhuset på Turbinhusön
 • Tidaholms museum, C-magasinet, Fosforladan, Litografiska verkstaden och Marbodal Center på Vulcanön
 • Gamla bryggeriet
 • Idrottshallen
 • Biblioteket, Tvättstugan, Disponentvillan och Ingenjörsvillan
 • Stationshuset
 • Godsmagasinet
 • Den äldre ladugården på Ingemarstorp
 • Sagabiografen
 • F.d. Tidaholms bruk
 • Tidaholms Elverk

Privata byggnader

 • Byggnaderna på Sågartorpsvägen 1 och 3
 • Tingshuset
 • Basarlängan
 • Prästgården på Norra Kungsvägen 27
 • Missionshuset på Karlavägen 3
 • Dockhuset på Södra Kungsvägen 15
 • Stadshotellet
 • Arbetarbostäder på Ramstorps gård
 • Hellidens slott
 • Kullö kraftverk
 • Villan på Fröjeredsvägen 1
 • Bostadshus på Södra Kungsvägen 11

Kulturmiljöarbete hos andra myndigheter och organisationer

Nationellt bedrivs arbetet med att bevara kulturmiljöer av Riksantikvarieämbetet och Boverket, regionalt av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Länsmuseet i Skara.

På lokal nivå gör även kommunens hembygdsföreningar en stor insats för att värna om det lokala kulturarvet.

Följande områden har av Riksantikvarieämbetet pekats ut att vara av riksintresse

 • Kambrosilurområdet kring de västgötska platåbergen
 • Herrgårdslandskapet kring Kavlås
 • Suntaks bymiljö med representativ bebyggelse från järnåldern till 1800-talets gårdsflyttningar
 • Kymbo tall, fornlämningsmiljö med ett av landets största hålvägssystem


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-20

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30
Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning