Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Planprocessen

Att ta fram en detaljplan ska följa en bestämd ordning för att de som berörs av den ska kunna framföra sina synpunkter. Här följer en beskrivning av planprocessen.

Planprogram

Om kommunen gör bedömningen att ett planprogram behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Detta skickas sedan ut i till berörda myndigheter, politiska partier, organisationer och enskilda personer som har intresse av saken. Detta kallas programsamråd.

Redogörelse för programsamråd

Miljö- och byggkontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som framförts i en särskild redogörelse för programsamrådet. Miljö- och byggnadsnämnden fattar därefter beslut om inriktningen på det fortsatta planarbetet.

Förslag till detaljplan

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas med programmet som utgångspunkt. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, illustrationer, plan- och genomförandebeskrivningar, grundkarta, fastighetsförteckning samt eventuella utredningar. Miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas om detaljplanen medför betydande miljöpåverkan.

Samråd

Efter beslut i miljö- och byggnadsnämnden skickas planförslaget ut för samråd till länsstyrelsen, kommunala nämnder och bolag, fastighetsägare, hyresgäster m.fl. som berörs av förslaget eller har ett väsentligt intresse av detaljplanen. Är det stora förändringar för omgivningen hålls ett samrådsmöte.

Samrådsredogörelse

I en samrådsredogörelse sammanställer miljö- och byggkontoret inkomna synpunkter med kommentarer. Inkomna synpunkter kan föranleda att planförslaget bearbetas.

Granskning

Innan planen antas av kommunfullmäktige finns planförslaget tillgängligt för granskning i minst 3 veckor. Kungörelse förs in i Västgöta-Bladet. Berörda fastighetsägare m.fl. meddelas.

Utlåtande

Efter det att planen ställts ut för granskning sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Om det sker större förändringar av detaljplanen revideras den och ställs på nytt ut för granskning.

Antagande

Det slutliga planförslaget överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

Överklagande

Ett beslut att anta detaljplanen kan överklagas av de som är berörda av planen och som senast under utställningen lämnat skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts. Överklagandet skall ske senast tre veckor efter att beslutet om antagande tillkännagetts.

Laga kraft

Om ingen överklagar beslutet att anta detaljplanen vinner den laga kraft ca fyra veckor efter att planen antagits.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning