Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Granskning - Södra Rosenberg

Vy över Södra Rosenberg

Detaljplan för del av Siggestorp 3:1, "Södra Rosenberg", Tidaholms tätort, Tidaholms kommun

Bakgrund

I Fördjupad Översiktsplan för Tidaholms Stadsbygd 2009 pekas området inom fastigheten Siggestorp 3:1 i Tidaholms tätorts södra delar ut som ett framtida utbyggnadsområde för bostäder. Under 2016 togs ett planprogram fram, där man utredde förutsättningarna för att exploatera området för bostadsändamål. I slutet av 2016 beslutades att en ny skola skulle uppföras inom Tidaholms tätort, och lokaliseringen beslutades till nämnt område där en ny stadsdel planeras växa fram de kommande åren. Denna detaljplan berör ett större bostadsområde om totalt 11 hektar bostadsändamål med tillgörande gator, park- och naturområde, i direkt anslutning till detaljplan för skol- och idrottsområdet som binder ihop området mot tätorten.

Syfte och huvuddrag

Planområdet omfattar ca 11 hektar och utgörs idag av obebyggd mark inom fastigheten Siggestorp 3:1. Marken är inte detaljplanelagd sedan tidigare. All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Tidaholms tätort i form av bostadsbebyggelse, i nära anslutning till befintligt och framitda idrotts- och skolområde Rosenberg. Planområdet medger därför ändamål B samt ytor för natur, park, gator och elektriska kommunikationer. Tillfartsvägen till området sker via Stallängsvägen.

Granskning

Under tiden 20 december 2017 till och med 26 januari 2018 fanns upprättade planhandlingar tillgängliga för samråd. De yttranden som inom har sedan sammanställts i en samrådsredogörelse och presenteras nu tillsammans med reviderade planhandlingar som granskningshandlingar. Miljö- och byggnadsnämnden godkände 14 mars 2018 upprättat förslag till detaljplan för granskning med ett beräknat antagande i juni 2018.

 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 18§) ska granskning ske när detaljplaner tas fram. Genom granskning ges än en gång statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs, möjlighet att lämna synpunkter, vilket enklast sker via e-post: miljo.bygg@tidaholm.se eller till Miljö- och byggkontoret, Tidaholms kommun, 522 83 Tidaholm. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen, lag (2014:900).

 

De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och kommenteras i ett granskningsyttrande.

Granskningsstid

Granskningstiden pågår från 21 mars till och med den 11 april 2018

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska var miljö- och byggkontoret tillhanda senast den 11 april 2018.

 

Vid inkomna synpunkter sker eventuella revideringar, varefter detaljplanen presenteras som antagandehandlingar, där granskningsyttrandet utgör en del av handlingarna. Planhandlingarna antas sedan i kommunfullmäktige.

 

Samtliga granskningshandlingar finner ni nedan. Handlingarna kommer även finnas utställda i stadshusets foajé under hela granskningstiden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådsredogörelse - Södra Rosenberg.pdföppnas i nytt fönster 173.4 kB 2018-03-20 16.18
Planprogram Bälteberga.pdföppnas i nytt fönster 6.2 MB 2017-07-07 10.46
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 6.9 MB 2018-03-20 15.57
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2018-03-20 15.57
Planskiss.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2017-12-19 15.44
Behovsbedömning.pdföppnas i nytt fönster 112.1 kB 2017-12-19 16.26
Dagvattenutredning.pdföppnas i nytt fönster 5 MB 2017-07-07 10.44
Geotekninisk undersökning 2016-10-14.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2017-07-07 10.45
Geoteknisk undersökning 2011-11-23.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2017-07-07 10.45
Trafikbullerutredning.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2017-12-19 15.44
Trafikutredning.pdföppnas i nytt fönster 4.4 MB 2017-12-19 15.44

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-20

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning