Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Samråd - Södra Rosenberg

Vy över Södra Rosenberg

Detaljplan för del av Siggestorp 3:1, "Södra Rosenberg", Tidaholms tätort, Tidaholms kommun

Bakgrund

I Fördjupad Översiktsplan för Tidaholms Stadsbygd 2009 pekas området inom fastigheten Siggestorp 3:1 i Tidaholms tätorts södra delar ut som ett framtida utbyggnadsområde för bostäder. Under 2016 togs ett planprogram fram, där man utredde förutsättningarna för att exploatera området för bostadsändamål. I slutet av 2016 beslutades att en ny skola skulle uppföras inom Tidaholms tätort, och lokaliseringen beslutades till nämnt område där en ny stadsdel planeras växa fram de kommande åren. Denna detaljplan berör ett större bostadsområde om totalt 11 hektar bostadsändamål med tillgörande gator, park- och naturområde, i direkt anslutning till detaljplan för skol- och idrottsområdet som binder ihop området mot tätorten.

Syfte och huvuddrag

Planområdet omfattar ca 11 hektar och utgörs idag av obebyggd mark inom fastigheten Siggestorp 3:1. Marken är inte detaljplanelagd sedan tidigare. All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Tidaholms tätort i form av bostadsbebyggelse, i nära anslutning till befintligt och framitda idrotts- och skolområde Rosenberg. Planområdet medger därför ändamål B samt ytor för natur, park, gator och elektriska kommunikationer. Tillfartsvägen till området sker via Stallängsvägen.

Samråd

Miljö- och byggnadsnämnden godkände 13 december 2017 upprättat förslag till detaljplan för samråd med ett beräknat antagande i juni 2018. Samråd hålls mellan 20 december 2017 och 26 januari 2018. Handlingarna finns utställda i stadshusets foaje och du finner dem också här nedan. I samrådsskedet finns möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen, vilket enklast sker via mail: miljo.bygg@tidaholm.se. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress. Den som inte senast under samrådstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen, lag (2014:900).

Samrådsstid

Samrådstiden pågår mellan 20 december 2017 och 26 januari 2018. Eventuella synpunkter på detaljplanen ska var miljö- och byggkontoret tillhanda senast den 26 januari 2018. De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Vid inkomna synpunkter sker eventuella revideringar, varefter detaljplanen hålls tillgänglig för granskning varvid samrådsredogörelsen utgör en av handlingarna.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdföppnas i nytt fönster 112.1 kB 2017-12-19 16.26
Dagvattenutredning.pdföppnas i nytt fönster 5 MB 2017-07-07 10.44
Geotekninisk undersökning 2016-10-14.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2017-07-07 10.45
Geoteknisk undersökning 2011-11-23.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2017-07-07 10.45
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 6.6 MB 2017-12-19 15.44
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2017-12-19 15.44
Planprogram Bälteberga.pdföppnas i nytt fönster 6.2 MB 2017-07-07 10.46
Planskiss.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2017-12-19 15.44
Trafikbullerutredning.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2017-12-19 15.44
Trafikutredning.pdföppnas i nytt fönster 4.4 MB 2017-12-19 15.44

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-22

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning