Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Granskning Domherren 12 samt del av Hägne 1:1

Planens syfte

Ett förslag till detaljplan har tagits fram, vars syfte är att utöka fastigheten Domherren 12 samt att pröva del av fastigheten Hägne 1:1 för bostadsändamål i form av radhusbebyggelse i en plan. Planen strider inte mot Fördjupad Översiktplan för Tidaholms Stadsbygd 2009. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

 

Under tiden 20 december 2017 till och med 26 januari 2018 fanns upprättade planhandlingar tillgängliga för samråd. De yttranden som inkom har sedan sammanställts i en samrådsredogörelse och presenteras nu tillsammans med reviderade planhandlingar som granskningshandlingar. Miljö- och byggnadsnämnden godkände 14 mars 2018 upprättat förslag till detaljplan för granskning med ett beräknat antagande i maj 2018.

 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 18§) ska granskning ske när detaljplaner tas fram. Genom granskning ges än en gång statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter, vilket enklast sker via mail: miljo.bygg@tidaholm.se eller skriftligt till Miljö- och byggkontoret, Tidaholms kommun, 522 83 Tidaholm. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen, lag (2014:900). De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och kommenteras i ett granskningsyttrande.

 

Miljö- och byggnadsnämnden godkände 13 december 2017 upprättad detaljplan för samråd med ett beräknat antagande i mars 2018. Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd ske när detaljplaner tas fram. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs, möjlighet att lämna synpunkter, vilket enklast sker via e-post: miljo.bygg@tidaholm.se. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Granskningsstid

Granskningstiden pågår från 21 mars till och med den 11 april 2018

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska var miljö- och byggkontoret tillhanda senast den 11 april 2018. Vid inkomna synpunkter sker eventuella revideringar, varefter detaljplanen presenteras som antagandehandlingar, där granskningsyttrandet utgör en del av handlingarna. Planhandlingarna antas sedan i miljö- och byggnadsnämnden.

 

Samtliga granskningshandlingar finner ni nedan. Handlingarna kommer även finnas utställda i stadshusets foajé under hela granskningstiden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 249.7 kB 2018-03-20 16.24
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 674 kB 2018-03-20 16.24
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 371.4 kB 2018-03-20 16.24
Behovsbedömning.pdföppnas i nytt fönster 199.6 kB 2017-12-19 16.28

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-20

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning