Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Samråd Domherren 12 samt del av Hägne 1:1

Samråd för detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1.

Planens syfte

Ett förslag till detaljplan har tagits fram, vars syfte är att utöka fastigheten Domherren 12 samt att pröva del av fastigheten Hägne 1:1 för bostadsändamål i form av radhusbebyggelse i en plan. Planen strider inte mot Fördjupad Översiktplan för Tidaholms Stadsbygd 2009.

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

 

Miljö- och byggnadsnämnden godkände 13 december 2017 upprättad detaljplan för samråd med ett beräknat antagande i mars 2018. Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd ske när detaljplaner tas fram. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs, möjlighet att lämna synpunkter, vilket enklast sker via mail: miljo.bygg@tidaholm.se. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Samrådstid

Samrådstiden pågår från 20 december 2017 till och med den 26 januari 2018. Handlingarna finns utställda i stadshusets foaje och du finner dem också här nedan. Eventuella synpunkter på detaljplanen ska var miljö- och byggkontoret tillhanda senast den 26 januari 2018.

 

De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Om inga synpunkter inkommer under samrådsskedet kan granskningsskedet utgå och planen kan antas av miljö- och byggnadsnämnden. Vid inkomna synpunkter sker eventuella revideringar, varefter detaljplanen hålls tillgänglig för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. I granskningsskedet finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdföppnas i nytt fönster 199.6 kB 2017-12-19 16.28
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 907.5 kB 2017-12-19 16.28
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 551.5 kB 2017-12-19 16.28

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning