Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Pågående detaljplaner

Torggatan Tidaholm

I detaljplanerna ges en samlad bild av markanvändningen samt hur miljön kommer att ändras eller bevaras inom ett begränsat område.

Detaljplan

När en detaljplan upprättas ska det alltid göras en behovsbedömning som redovisar hur, eller om, området påverkas negativ med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. Alla detaljplaner skickas för samråd till länsstyrelsen som bevakar allmänna intressen.

När ska en detaljplan upprättas?

Vid nybyggnad eller förändring krävs i allmänhet att en detaljplan upprättas innan bygglov kan ges. Kravet på att upprätta detaljplan kan även gälla enstaka byggnader.

Planbesked

I den nya plan- och bygglagen som gäller från den 2 maj 2011 finns det möjlighet att söka planbesked. I planbeskedet framgår det om kommunen tycker det är aktuellt att starta upp ett planarbete eller inte.

Hur lång tid får ett planbesked ta?

Planbeskedet ska ges inom fyra månader efter att en komplett ansökan lämnats in. Det är inte bindande och inte möjligt att överklaga. Enligt plan- och bygglagen har kommunen möjlighet att ta ut en avgift för planbeskedet.

Miljöhänsyn

Kommunen är skyldig att ta hänsyn till natur och miljö vid planeringen. Den ska se till att det finns lämplig mark i beredskap för verksamheter och boende samtidigt som områden med särskilda natur- och kulturvärden ska skyddas för exploatering.

Vindkraft

Vid en etablering av vindkraftverk behöver fågellivet på platsen, liksom dess variation under året, kartläggas för att påverkan på fågelfaunan ska kunna bedömas. Man bör även inventera flyttstråk, häckningslokaler och födosöksområden i och omkring en vindkraftspark.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30
Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning