Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Rosenbergsområdet

Tidaholm växer! Fler och fler väljer Tidaholms som sin bostadsort, och det är vi såklart väldigt glada för.

Vi utvecklar stadsdelen Rosenberg

För att möta den stora efterfrågan på olika former av boende bygger vi nu en ny stadsdel i Rosenbergsområdet. Med ett vackert och naturnära läge längs Tidans kant kommer här ett stort skol-, idrotts- samt bostadsområde att växa fram under de närmaste åren. Stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort kommer att genomgå stora förändringar. Redan nu har skogen på platsen avverkats och under 2018 kommer de första vägarna att dras in i området. Även en ny F-6 skola samt en förskola kommer att byggas.

 

Planläggning för området pågår för fullt. Vill ni läsa mer om planprocessen eller detaljplanerna hittar ni dem här:

 

Vy från norr.

Vy över området från norr.

Vision

Visionen med bebyggelse vid Södra Rosenberg är att skapa känslan av en småskalig villastruktur med plats för blandad bebyggelse, med fokus på närhet till natur och rekreation, men samtidigt att bejaka närheten till stadens service. I Rosenbergsområdet kommer du att ha gångavstånd till det mesta som vardagen kräver, så som skola och förskola, rekreation och motion, matservering och dagligvaruhandel samt anslutningspunkter för kollektivtrafik och goda förbildelser mot Tidaholms tätort. Områdets främsta kvalité och huvudfokus kommer dock vara det småskaliga och intima villaområdet med naturen precis runt knuten.

 

Vy över området från söder.

Tomtkö

Vi har nu öppnat tomtkön till villabebyggelse på Rosenbergsområdet. Utifrån tomtkön kommer sedan intressenterna att i turordning få välja tomt när villatomterna släpps till försäljning. Formuläret till tomtkön och mer information om hur du ställer dig i kön hittar du under fliken ”Tomtkö Rosenbergsområdet", eller via länken nedan.

 

Vy över området från väster.

Offentlig service (skola, förskola etc.)

Närmaste livsmedelsbutik ligger cirka 500 meter norr om bostadsområdet. Övrig kommunal service, förutom den skola och förskola som kommer att byggas i området, hittar du endast en kilometer därifrån. Rosenbergs idrottsområde med ishall, tennishall samt Tidavallens fotbollsområde ligger inom 500 m från bostadsområdet Södra Rosenberg och kommer att enkelt och tryggt kunna nås via anslutande gång- och cykelvägar.

 

Byggnadsstruktur och gestaltning

Planutformningen öppnar för en bebyggelse- och gatustruktur som möjliggör variation, flexibilitet och koppling till befintliga kvalitéer såsom Tidan, skogen och det öppna landskapet. Kvartersstrukturen kan utnyttjas med olika täthet och olika byggnadstyper utan att de bärande stadsrumsmässiga kvalitéerna förändras.

 

Inom området föreslås en huvudgata, där bebyggelse tillsammans med gatan skapar ett tydligt och intimt stadsrum med möjlighet till något tätare bebyggelse än kvarteren längs lokalgatorna. Området föreslås få en tydlig gatuhierarki mellan huvudgatan och lokalgator som ger sekvenser av stadsrum som skapar möjlighet till olika sociala aktiviteter. Längst upp i område A och B föreslås ett parkområde, som blir ett blickfång för hela området genom kopplade siktstråk i form av gator samt park- och naturområden. Siktstråken i form av park- och naturområden sträcker sig genom bebyggelsen ut i terrängen och ger enkel tillgång till omkringliggande naturområden. De skapar även goda spridningsvägar för djur och växter genom området, och bidrar till goda ekosystemtjänster. För att ge området en tydlig ryggrad placeras eventuella grupphus främst längs huvudgatan.

 

Område A ges en egen karaktär med tydligt luftigt och lantligt byggnadssätt. Området möjliggör lite större villatomter om 1000-1500 kvm med ett centrerat parkområde för den luftigare karaktären. Här ska känslan av att bo på landet, men ändå nära staden göra sig tydligt påmind. En del av området är även tänkt för en möjlig tätare bebyggelse i form av grupphus, om intresse finns. 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-20

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon

0502 - 60 60 30

Relaterade länkar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planskiss Södra Rosenberg.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2017-12-22 14.58

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning