Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är en prövning av lokaliseringen. Syftet med förhandsbeskedet är att du som planerar ett byggnadsprojekt ska få ett tidigt svar om möjligheten att få bygglov.

Finns det en detaljplan för området är oftast ett förhandsbesked onödigt och du kan istället ansöka om bygglov direkt.

Så här går det till att få ett förhandsbesked

Ansökan om förhandsbesked

För att ansöka om förhandsbesked måste du skicka in tre handlingar:

  • Ansökan om förhandsbesked på särskild blankett
  • Ungefärlig situationsplan som visar tillfarter och byggnader
  • Översiktlig vatten- och avloppsutredning

Besök på platsen

Bygglovshandläggaren besöker platsen för att bedöma lämpligheten utifrån olika regler och bestämmelser och gör också en bedömning av den planerade byggnationen på tomten vad gäller storlek, placering på tomten, situationen runtomkring med mera.

Ärendet remitteras vidare för olika yttranden

Handläggaren fungerar som en samordnare för att myndigheter och organisationer likväl som berörda privatpersoner ska få möjlighet att yttra sig i ärendet. Efter besöket på plats bestäms vilka som ska höras.

Förhandsbesked prövas i miljö- och byggnadsnämnden

När alla yttranden har kommit in sammanställs ärendet och överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för beslut. Vid sammanträdet fattas beslut huruvida förhandsbesked ska beviljas eller inte.

Villkor

Ett förhandsbesked är vanligtvis förenat med vissa villkor, vilka varierar en del mellan olika ärenden beroende på vad som är speciellt för platsen som ska bebyggas. Ett villkor kan t.ex. vara att huset ska utformas på ett särskilt sätt så att det överensstämmer med övrig bebyggelse i byn. Ett annat villkor kan vara att en infart måste utföras på ett bestämt sätt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Varaktighet för ett förhandsbesked

Ett förhandsbesked har en varaktighet på två år. Ett positivt förhandsbesked innebär att man har rätt att söka bygglov på den plats som förhandsbeskedet avser inom två år.

Kostnad

Kostnaden för ett förhandsbesked varierar från fall till fall. Variationen beror på hur många personer som behöver höras i samband med remissarbetet. Om den som söker förhandsbesked av någon anledning vill ta tillbaka sitt ärende, debiteras den kostnad som har lagts ned. Om sökande får avslag i miljö- och byggnadsnämnden debiteras samma taxa som om förhandsbeskedet beviljats.

Avslag

Om miljö- och byggnadsnämnden föreslår avslag ges sökande alltid möjlighet att inkomma med ytterligare skrivelser för att framhålla varför en byggnation bör tillåtas.

Ärendet vinner laga kraft

Efter att ärendet beviljats skickas det ut till berörda parter, företrädesvis grannar. Från det att de fått del av ärendet har de tre veckor på sig att överklaga. Om inget överklagande sker kan man gå vidare i processen med avstyckning, bygglov etc.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Bygglovshandläggare

Jörgen Nyström

0502-60 60 14

Ninni Hellqvist

0502-60 60 11

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning