Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bygglov

Ett bygglov är ett skriftligt tillstånd som ibland krävs för att få uppföra eller ändra en byggnad eller för att ändra användningen av byggnaden eller delar av den.

Om du inte söker bygglov innan en byggpliktig åtgärd utförs kan du tvingas söka bygglov i efterhand. Om bygglovet beviljas blir det dyrare än om du sökt innan åtgärden påbörjats, om det inte beviljas måste du återställa allt som det var förut.

Till detta behöver du bygglov:

 • För nybyggnation och tillbyggnad
 • För att använda eller inreda byggnader helt eller delvis för annat ändamål
 • För att inreda ytterligare bostad eller lokal för till exempel handel, hantverk eller industri i en befintlig byggnad
 • För att anlägga campingplatser, parkeringsplatser utomhus, skjutbanor, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 • För upplag eller materialgårdar
 • För att installera cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- miljö- eller brandfarliga
 • För att uppföra radio- eller telemaster eller torn
 • För att bygga murar eller plank
 • För att byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial samt andra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre
 • För att sätta upp skyltar och ljusanordningar

För vindkraftverk gäller särskilda regler

Enkla åtgärder

Hur det går till att söka bygglov beror på hur genomgripande åtgärder du planerar. Det som kallas enkla åtgärder kräver inte så omfattande handläggning.

Exempel på enkla åtgärder:

 • Små ändringar i en- eller tvåfamiljshus, t. ex. ny- och tillbyggnader på max 15 kvadratmeter
 • Små ändringar i flerfamiljshus eller byggnader för annan verksamhet
 • Ommålning och andra åtgärder som påverkar byggandens yttre utseende
 • Uppsättning av skyltar
 • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall
 • Markåtgärder som höjer eller sänker markytan med max en halv meter
Villaområde

Ommålning

Om du planerar att måla om ditt hus kan du också behöva söka bygglov. Grundregeln är att en ommålning inom detaljplanelagt område samt inom sammanhållen bebyggelse kräver bygglov.

Undantag kan göras för en- och tvåfamiljshus där den nya kulören inte innebär någon väsentlig förändring. Vad som räknas som väsentlig förändring bedöms från fall till fall, bland annat vägs in hur huset passar in i omgivningen. Du ska alltid ta kontakt med kommunens bygglovshandläggare för att få just ditt fall bedömt.

Ansökningshandlingar

Alla ritningar skall vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta.

Situationsplan

Förslaget skall redovisas på en nybyggnadskarta där man ser den närmaste omgivningen och var byggnaden skall placeras på tomten. Befintliga byggnader skall också vara inritade. Ange husets eller tillbyggnadens yttre mått samt avstånd till fastighetsgränser. Nybyggnadskarta finns att beställa hos miljö- och byggkontoret.

Planritning

Planritningen skall visa byggnadens alla våningsplan med rumsindelning samt visa var fast inredning såsom köksinredning, wc och dusch och är placerad. Ritningen skall vara i skala 1:100 och vara måttsatt.

Fasadritning

Ritningarna skall visa husets yttre utformning i skala 1:100 från alla väderstreck. Här skall också redovisas hur marken ansluter till byggnaden när bygget är klart. Om det gäller en tillbyggnad skall det framgå tydligt vad som är nytt och vad som är befintligt.

Relationsritning

Vid vissa ombyggnadsprojekt kan det befintliga husets utseende inte redovisas på samma ritning som det nya. Då krävs relationsritningar som visar enbart det befintliga utseendet.

Exempel på ritningar:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Exempel ritning carport.pdföppnas i nytt fönster 33.9 kB 2012-02-14 12.59
Exempel ritning tillbyggnad.pdföppnas i nytt fönster 77.2 kB 2012-02-14 12.59
Exempel ritning uteplats.pdföppnas i nytt fönster 24.1 kB 2012-02-14 12.59
Exempel ritningar enbostadshus.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2014-05-30 10.45

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Kontrollplanen anpassas till projektets svårighetsgrad. För enklare åtgärder lämnas kontrollplanen in tillsammans med ansökningsblanketten.

Kontrollplanens innehåll

En kontrollplan ska innehålla uppgifter om:

 • Vilken kontroll som ska ske i projektet
 • Vilka handlingar som ska lämnas till miljö- och byggkontoret
 • Vilka anmälningar som ska göras
 • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
kontrollplan_blankett.pdföppnas i nytt fönster 180.6 kB 2015-06-09 15.14

Kontrollansvarig

Om ditt byggprojekt inte bedöms som ett enkelt ärende behövs en kontrollansvarig. Denne arbetar på uppdrag av dig, som är byggherren. Vem som ska vara kontrollansvarig ska uppges i ansökningshandlingarna.

Uppgifter för den kontrollansvarige:

 • Se till att kontrollplan, bestämmelser och villkor följs
 • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen
 • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller
 • Delta vid miljö- och byggnadsnämndens platsbesök
 • Dokumentera sina besök och iakttagelser under projektets gång
 • Skriva ett utlåtande till byggherren och miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet

Grannars synpunkter

Om du tänker bygga på ett sätt som avviker från gällande detaljplan, eller om din tomt ligger utanför detaljplan, ska dina grannar ges möjlighet att lämna synpunkter på bygget. Det är alltid miljö- och byggnadsnämnden som har ansvaret för att berörda grannar underrättas och grannarna har inte någon vetorätt. Om du själv vill prata med dina grannar är det viktigt att du underrättar dem om på vilket sätt byggnationen strider mot bestämmelserna, om din tomt ligger utanför detaljplanelagt område. Det är viktigt att grannarna fått ta del av de ritningar du lämnat med din ansökan och att detta är skriftligt dokumenterat.

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd behövs om ditt byggprojekt inte bedöms som ett enkelt ärende. Då diskuteras de tekniska kraven. Byggherren och den kontrollansvarige ska närvara vid samrådet som miljö- och byggnadsnämnden kallar till. Även andra aktörer kan komma att kallas om det anses nödvändigt.

Startbesked

Om ditt projekt faller under det som kallas enkla ärende får du startbesked i samband med att ditt bygglov beviljas.

Om det inte är ett enkelt ärende utfärdas startbeskedet efter det tekniska samrådet. Observera att du aldrig ska börja med några åtgärder innan du fått startbesked.

Avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om lov, förhandsbesked, startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd,arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Avgifterna får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärden. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en taxa för avgifternas storlek. Vänd dig till miljö- och byggkontoret om du vill veta hur stor avgiften är.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Bygglovshandläggare

Jörgen Nyström

0502-60 60 14

Ninni Hellqvist

0502-60 60 11

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning